Kada korisnik plaća pravnu pomoć

Kada postoji obaveza plaćanja pravne pomoći?

Obaveza plaćanja pravne pomoći, kao i obaveza plaćanja troškova u vezi sa postupcima u kojima je pružana pravna pomoć (vještačenja i drugi stvarni troškovi), postoji kada se tokom postupka ili po njegovom završetku, po službenoj dužnosti ili po prijavi bilo kog lica, utvrdi da je korisnik pravne pomoći imao ili ima dovoljno sredstava za plaćanje zastupanja i da nije ispunjavao kriterije za pružanje besplatne pravne pomoći.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com