Kada se neće pružiti pravna pomoć

Kada se pravna pomoć podnosiocu zahtjeva neće pružiti, ili će biti uskraćena?

Besplatna pravna pomoć podnosiocu zahtjeva neće se pružiti ili će biti uskraćena:


a) ako nisu ispunjeni kriteriji iz zakona
b) ako se radi o neopravdanom vođenju postupka,
c) ako se radi o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć će se odbiti ili uskratiti licu koje se ponaša izrazito nasilnički, nepristojno i uvredljivo prema zaposlenicima Zavoda.

Kada postoji neopravdano vođenje postupka:


Neopravdano vođenje postupka postoji kada jepodnosilac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć u očiglednom nesrazmjeru sa stvarnim izgledom za uspjeh, kao i kada želi da vodi postupak radi postizanja svrhe, koja je suprotna načelima poštenja i morala.

Kada postoji zloupotreba prava na pravnu pomoć:

Zloupotreba prava na besplatnu pravnu pomoć postoji kada je podnosilac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć dao netačne podatke o ispunjavanju kriterija iz Zakona, ili ako u slučaju promijenjenih okolnosti u toku vođenja postupka iste nije prijavio nadležnom organu.

 

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com