Oblici ostvarivanja pravne pomoći

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

a) opće informacije o pravima i obavezama;
b) pomoć u popunjavanju obrazaca;
c) pravne savjete;
d) pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta
podnesaka;
e) zastupanje pred organima uprave i
institucijama;
f) zastupanje na sudu;
g) sačinjavanje apelacija;
h) pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja
spora (medijacija).

 Pravo na opće informacije o pravima I obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih zakonom.

 Pravni savjet je detaljno informisanje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com