Korisnici pravne pomoći

Ko može biti korisnik pravne pomoći

Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:

a) korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema propisu o socijalnoj zaštiti
b) djeca bez roditeljskog staranja;
c) lice kome je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, ustanovu socijalne zaštite ili drugu specijaliziranu ustanovu,
d) penzioner koji prima najnižu penziju ili srazmjerno INO penziju, koja zajedno sa samostalnom penzijom ne prelazi iznos najniže penzije;
e) žrtve nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com