Ko nije osoba slabog imovinskog stanja

Ko se ne smatra građaninom slabog imovinskog stanja?

Ne smatra se građaninom slabog imovnog stanja lice koje živi u zajedničkom domaćinstvu sa punoljetnim članom svoje porodice, a koji je takvog imovinskog stanja da je u mogućnosti da snosi njegove troškove advokatskih usluga.

Kod utvrđivanja slabog imovinskog stanja, neće se uzimati u obzir prihod i imovina članova porodice korisnika pravne pomoći, koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu, a protivstranka su u postupku.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com