Zabrana diskriminacije

Zabrana diskriminacije

Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, pod uslovima propisanim ovim zakonom, bez obzira na njegovu rasu, boju kože, jezik, vjeru, etničku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo,veze s nacionalnom manjinom, političko ili drugo uvjerenje, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanje, pol, polno izražavanje ili orijentaciju, kao i svaku drugu okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da mu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava utvrđenih ovim zakonom.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com