O nama

O nama

Misija i vizija Zavoda:

Uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima koji ispunjavaju Zakonom propisane uvjete kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman branitelja/punomoćnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, tako i u drugim sudskim i upravnim postupcima.


Pružanjem pravne pomoći građanima i strankama koje se obrate Zavodu i koje budu ispunjavale uvjete za pružanje pravne pomoći će biti omogućeno da ti građani riješe svoja statusna pitanja, na način tako što će biti uvedeni u neka prava koja im po važećim zakonima pripadaju. Također smatramo da će se to odraziti i na ekonomsko-socijalnu situaciju pojedinih građana, samim time doprinijeti smanjenju broja osoba koje nemaju niti ostvaruju redovna  primanja.


Pored navedenog, pružanjem pravne pomoći i davanjem savjeta nekima će biti omogućeno da ranije utvrđena prava lakše uz stručnu pomoć i savjete realiziraju (održavanje kontakata među članovima porodice, izdržavanje člana porodice i dr.), a sve to pod uvjetima koje propisuju važeći zakonski propisi.


Također smatramo da će angažiranjem pravnih zastupnika Zavoda u pojedinim postupcima doprinijeti bržem i efikasnijem radu nadležnih organa pred kojima se vode postupci, a sve to iz razloga što postupci zbog nepoznavanja propisa i neukosti stranaka često puta predugo traju, te bi se na ovakav način uticalo na smanjenje troškova postupaka pred nadležnim organima.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com